คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.บัญชร จันทร์ดา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :