ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว  ตั้งอยู่เลขที่ 84 /1 หมู่ที่  2  บ้านหาดสองแคว  ตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  มีพื้นที่ประมาณ  7  ไร่  2  งาน  78  ตารางวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่          1  เมษายน  พ.ศ. 2465  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดหาดสองแควเป็นที่เล่าเรียน ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลหาดสองแคว”(วัดหาดสองแคว)

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหาดสองแคว  ได้เปิดสอนหลักสูตรปฐมวัย  ชั้นอนุบาล  2  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3