ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดองแคว ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 
ชั้น จำนวน ชาย จำนวน หญิง จำนวน รวม
อนุบาล 2 5 3 8
อนุบาล 3 6 5 11
รวมอนุบาล 11 18 19
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 6 10
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 5 14
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 5 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 7 16
รวมประถมศึกษา 36 35 71
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 3 8
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 3 11
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 1 6
รวมมัธยมศึกษา 18 7 25
รวมทั้งหมด 65 50 115