พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  1.  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตรและทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้                     ให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะวิชาชีพ          มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้          อย่างมีความสุข
  3. พัฒนาระบบบริหารการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการ      บ้านเมืองและสังคมที่ดี
  4. ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรม  ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

เป้าหมาย

          ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข