คณะผู้บริหาร

นางเครือวัลย์ ยานนาวา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร