ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : สิบเอกบุญแล บางจับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :