ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางเครือวัลย์ ยานนาวา
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :