กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอภัสนันท์ นุอิน
ครู คศ.1

นายคงเดช จันทร์ศรีงาม
ครู คศ.3