กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมัชฌิมา เที่ยงผดุง
ครู คศ.1